9, AKROPOLEOS AVE. AKROPOLIS , NICOSIA. Telephone: 77777760